Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam
 • Duurzaamheidsthema's (821)
  • Arbeidsrechten (44)
  • Belasting (27)
  • Biodiversiteit (237)
  • Circulaire economie (11)
  • Conflict en veiligheid (101)
  • Corruptie (2)
  • Dierenwelzijn (17)
  • Gender (6)
  • Genetische modificatie (8)
  • Gezondheid (25)
  • Klimaatverandering (324)
  • Landgrabbing (181)
  • Marktregulering (45)
  • Mensenrechten (294)
  • Migratie (4)
  • MVO beleid en praktijk (213)
  • Ontbossing (114)
  • Transparantie (19)
  • Vervuiling (51)
  • Voedselzekerheid (104)
  • Waardeketens (47)
  • Water (43)
 • Sectoren & Grondstofketens (1109)
  • Banken (591)
  • Beleggers (278)
  • Beveiliging (1)
  • Bosbouw (146)
   • Hout (101)
   • Pulp & papier (91)
  • Bouw (23)
  • Chemie (26)
  • Detailhandel (9)
  • Elektronica (15)
  • Energie (318)
   • Biobrandstoffen (39)
   • Duurzame energie (20)
   • Kernenergie (23)
   • Kolencentrales (102)
   • Olie & gas (162)
   • Waterkracht (49)
  • Farmaceuten (6)
  • Kleding (9)
  • Landbouw (326)
   • Aardappel (6)
   • Banaan (3)
   • Cacao (17)
   • Cassave (2)
   • Fruit (15)
   • Graan (8)
   • Groente (14)
   • Katoen (5)
   • Koffie (11)
   • Noten (1)
   • Palmolie (222)
   • Rijst (8)
   • Rubber (18)
   • Sinaasappel (0)
   • Soja (103)
   • Specerijen (1)
   • Suiker (29)
   • Tabak (4)
   • Thee (0)
   • Wijn (0)
  • Mijnbouw (189)
   • Aluminium (21)
   • Cement (0)
   • Diamant (7)
   • Goud (55)
   • IJzer & staal (19)
   • Kobalt (13)
   • Koper (50)
   • Lithium (1)
   • Lood (12)
   • Mangaan (2)
   • Natuursteen (0)
   • Nikkel (25)
   • Platina (8)
   • Steenkool (109)
   • Tantalum (7)
   • Tin (6)
   • Uranium (10)
   • Wolfraam (3)
   • Zink (14)
  • Recycling (11)
  • Toerisme (1)
  • Transport (35)
  • Veeteelt (77)
   • Bont & leer (2)
   • Pluimvee (34)
   • Rundvlees (45)
   • Varkens (35)
   • Zuivel (28)
  • Verzekeraars (39)
  • Visserij (37)
   • Garnalen (11)
   • Overige vis (2)
   • Pelagische vis (26)
   • Tonijn (12)
   • Zalm (2)
  • Voeding & dranken (35)
  • Wapens (99)
 • Sectoren & Grondstofketens
 • Duurzaamheidsthema's

Projecten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

 

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

februari 2021

15 februari 2021
The likely impact of COVID-19 on the achievement of SDG 8
In dit onderzoek, dat in opdracht van de IAO is uitgevoerd, heeft Profundo de standpunten van vakbondsleiders wereldwijd onderzocht over de implicaties van COVID-19 voor SDG 8 en de Decent Work Agenda. De bevindingen van dit onderzoek bieden een gemengd beeld van positieve en negatieve vooruitzichten. Over het algemeen is men het erover eens dat de voortgang met betrekking tot SDG 8 al vóór de pandemie achterbleef. In deze context zal de COVID-19-pandemie volgens de respondenten het behalen van SDG 8 bemoeilijken. Tegelijkertijd zal echter meer prioriteit worden gegeven aan aspecten zoals het zorgen voor veiliger werkomgevingen en het stimuleren van het scheppen van werkgelegenheid.
1 februari 2021
Banking on Thin Ice: Exposing Scandinavian Bank Finance for Fossil Fuels
Dit rapport gaat over de rol van Scandinavische banken in de financiering van de fossiele-brandstofindustrie sinds de ondertekening van het Akkoord van Parijs. Het is gebaseerd op Profundo's onderzoek naar de investerings- en kredietstromen van tien Scandinavische banken naar fossiele energiebedrijven in de periode 2016-2020, en op door BankTrack uitgevoerde beoordelingen van het fossiele brandstoffenbeleid van deze tien banken.

januari 2021

19 januari 2021
China, the Second-Largest Palm Oil Importer, Lags in NDPE Commitments, Transparency
China is een belangrijke markt voor palmolie (PO), palmpitolie (PKO) en derivaten uit Indonesië en Maleisië. Dit rapport brengt de rol van de Chinese markt en Chinese spelers in de toeleveringsketen van palmolie in kaart, van upstream-productie tot midstream-handel tot downstream-consumptie, evenals de positie van Chinese financiële instellingen in deze verschillende segmenten.
7 januari 2021
Bankrolling Plastics - The banks that fund plastic packages pollution
Dit rapport geeft een analyse van de financiering die banken verstrekt hebben aan belangrijke bedrijven in de plastics-toeleveringsketen. Het rapport laat zien dat tussen Januari 2015 en september 2019, banken leningen en verzekeringen met een waarde van meer dan 1,7 biljoen dollar (equivalent aan het Russische BBP) hebben verstrekt aan veertig belangrijke bedrijven in de plastics sector.
8 januari 2021
Chain Reaction Research Applies TCFD-aligned Framework to Assess Deforestation Risks
In 2017 bracht de Task Force for Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) zijn aanbevelingen uit voor klimaatgerelateerde toelichtingen in financiële rapportage. De TCFD is sindsdien de de facto wereldwijde standaard geworden voor de financiële sector om te rapporteren over risico's op klimaatverandering. Dit document geeft een raamwerk voor het beoordelen van aan ontbossing gerelateerde risico's in toeleveringsketens voor landbouwgrondstoffen dat in lijn is met de TCFD-principes. Het raamwerk is gebaseerd op de zeven jaar ervaring van CRR in de sectoren palmolie, soja, rundvlees en landbouwgrond.

december 2020

18 december 2020
Domestic Banks Finance 74% of Brazilian Beef & Soy
De rundvlees- en sojasector waren de afgelopen jaren twee van de belangrijkste oorzaken van ontbossing in de Braziliaanse Amazone- en Cerrado-biomen. Financiële instellingen met blootstelling aan deze sectoren kunnen onbedoeld bijdragen aan klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. Aangezien mondiale belanghebbenden op deze bedreigingen reageren, kunnen financiële instellingen in toenemende mate worden blootgesteld aan financiële risico's. Dit rapport laat aan de hand van Forests & Finance-data zien wie deze twee sectoren financiert.
9 december 2020
Controversial arms trade and investments of insurers
Voor dit praktijkonderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer (EVW) heeft Profundo onderzoek gedaan naar de investeringen van de negen grootste Nederlandse verzekeraars in wapenbedrijven die wapens leveren aan landen 49 landen die nu in gewapend conflict zijn, of die de mensenrechten ernstig schenden.
8 december 2020
South Korean Companies Have Outsized Impact on Palm Oil Leakage Market
Dit rapport gaat over de rol van Zuid-Koreaanse bedrijven in de wereldwijde palmoliemarkt en de positie van Zuid Korea als eigenaar van concessies voor palmolie, koper van palmolieproducten en een financier van palmolie-activiteiten. De analyse benadrukt de rol van het land op de "lekmarkt" van palmolie, waarop niet-duurzame palmolie verhandeld wordt van telers en producenten die niet voldoen aan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) beleid.
3 december 2020
JBS, Marfrig, and Minerva: Material Financial Risk from Deforestation in Beef Supply Chains
JBS, Marfrig en Minerva zijn de grootste vleesverwerkers in Brazilië en domineren rundvlees verwerking en export. De vee-industrie is de belangrijkste motor van ontbossing in Brazilië. Dit rapport, dat voortbouwt op de eerdere JBS-analyse van CRR, beoordeelt de blootstelling van bedrijven aan ontbossing en analyseert hun markt, reputatie en technologische risico's. CRR heeft 1.545 rechtstreekse leveranciers gelokaliseerd en gecontroleerd en 3.164 indirecte leveranciers die zijn aangesloten bij de top drie van vleesverpakkers in zeven staten in de biomen Cerrado en Amazone.
10 december 2020
Five Years Lost: How Finance is Blowing the Paris Carbon Budget
Profundo heeft financieel onderzoek gedaan voor dit rapport, dat de banken en investeerders blootstelt die financiering verstrekken aan de fossiele brandstofbedrijven die grootschalige, betwiste kolen-, olie- en gasuitbreidingsprojecten ontwikkelen. 12 casestudies in het rapport benadrukken de immense milieuschade, de schending van inheemse rechten, de negatieve gevolgen voor de gezondheid, de mensenrechtensituatie en de verwachte CO2-uitstoot die door elk van de projecten wordt veroorzaakt.
8 december 2020
South Korean Companies Have Outsized Impact on Palm Oil Leakage Market
Dit rapport bespreekt de rol van Zuid-Koreaanse bedrijven op de wereldwijde palmoliemarkt en de positie van het land als eigenaar van palmolieconcessies, koper van palmolieproducten en financier van palmolie-activiteiten. De analyse benadrukt de rol van het land op de 'lekmarkt' van palmolie, die niet-duurzame palmolie verhandelt van telers en producenten die niet voldoen aan het beleid van No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE).
3 december 2020
Fair Insurance Guide Germany, 2e update
De Duitse Fair Finance Guide coalitie heeft voor de tweede keer het verantwoord beleggingsbeleid van de grootste Duitse verzekeraars beoordeeld, op basis van de Fair Finance Guide methodologie. Die werd ontwikkeld door Profundo, samen met de NGO's die deelnemen in het Fair Finance International (FFI) netwerk. Profundo heeft de Duitse Fair Finance Guide coalitie geadviseerd bij de beoordeling.

november 2020

17 november 2020
Monitoring the Sustainability Status of the Dutch Coffee Sector: Tracking Progress Beyond Certification
In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beoordeelt dit onderzoek de mogelijkheden voor een meer omvattende monitoring van de duurzaamheid van de Nederlandse koffiemarkt. De vorige aanpak, waarbij vooruitgang werd gemeten op basis van het marktaandeel van gecertificeerde koffie, wordt gezien als ontoereikend om rekening te houden met de steeds diversere duurzaamheidsstrategieën die door de sectorpartijen worden gekozen. Het rapport inventariseert de mogelijkheden en belemmeringen voor een bredere benadering van het monitoren van de voortgang en de effecten.
12 november 2020
A Just Energy Transition for Africa - Mapping the impacts of ECAs active in the energy sector in Ghana, Nigeria, Togo and Uganda
Dit rapport onderzoekt, vanuit het perspectief van gemeenschappen in Afrikaanse landen die te maken hebben met energieprojecten die met exportkredietverzekeringen worden ondersteund, wat de beste manier is om enerzijds de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 ° Celsius en anderzijds om toegang tot energie in deze landen te bevorderen. Bovendien analyseert het de vraag wat de rol van openbare financiële instellingen zoals exportkredietverzekeraars zou kunnen zijn bij het bevorderen van een groene energietoekomst in landen in Afrika.
5 november 2020
The dark side of Neste's biofuel production
Deze studie, in opdracht van Milieudefensie, onderzoekt niet-duurzame praktijken in de palmolieketen van Neste. Neste is 's werelds grootste producent van biodiesel en biokerosine, maar zegt tegelijkertijd groot op duurzaamheid in te zetten.Uit het onderzoek blijkt echter dat bedrijven in de toeleveringsketen in de periode van januari 2019 tot juni 2020 verantwoordelijk zijn voor ten minste 10.000 ha ontbossing, een gebied ter grootte van Parijs, en ongeveer 13.000 brandalarmen in 2019.
12 november 2020
2020 Global Coal Exit List
Profundo heeft data geleverd aan Urgewald voor de Global Coal Exit List 2020.
9 november 2020
The EIB’s Economic Resilience Initiative: A portfolio and thematic analysis
Profundo heeft in opdracht van Counter Balance een evaluatie uitgevoerd van het Economic Resilience Initiative (ERI) van de Europese Investeringsbank (EIB). Het ERI is een reeks financieringsprojecten die sinds 2016 in het kader van het externe kredietmandaat van de Europese Unie (ELM) worden uitgevoerd in de zuidelijke buurlanden en de westelijke Balkanregio's, met als doel de economische veerkracht van vluchtelingen, migranten, gast- en doorreisgemeenschappen en gemeenschappen van herkomst te ondersteunen als onderdeel van het strategische antwoord van de EU op de migratiecrisis.
2 november 2020
Financing of Arms Companies – Policies and Practices of Swiss Banks
Voor de Zwitserse Bündnis für ein Verbot von Kriegsgeschäften heeft Profundo onderzoek uitgevoerd naar de financiering van wapenbedrijven door drie grote Zwitserse banken: Credit Suisse, de Schweizerische Nationalbank, en UBS.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND