Meer informatie?
Neem contact op met Anniek Herder
Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam

Projecten
: Overheidsbeleid

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

Als u op zoek bent naar een specifiek rapport, raden we u aan om onze Portfolio-pagina te bezoeken.

We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren waar overheidsbeleid op economisch, fiscaal en milieugebied de duurzame transitie van het bedrijfsleven en de financiële wereld bevordert of juist belemmert. Ook ontwikkelen we voorstellen voor alternatief beleid.

januari 2019

8 januari 2019
De vleeskoorts van de Rabobank
Als boerenbank investeert de Rabobank veel geld in de vee-industrie – 85% van de Nederlandse agro industrie wordt gefinancierd door deze bank. Profundo heeft in opdracht van Greenpeace Nederland een analyse uitgevoerd van ruim 80 (beleids)documenten van de Rabobank.

december 2018

13 december 2018
Eerlijke Bankwijzer, 17e update
De Eerlijke Bankwijzer is een consumententool. Steeds meer consumenten vinden het belangrijk dat hun bank maatschappelijk verantwoord investeert. Consumenten worden via de site van de Eerlijke Bankwijzer (www.eerlijkebankwijzer.nl) betrokken bij het verwezenlijken van het doel van de Eerlijke Bankwijzer. Op de website kunnen consumenten het MVO-beleid en -praktijk van de belangrijkste bankgroepen vergelijken en kunnen zij hen ook aanschrijven voor het geven van eventuele positieve of negatieve feedback.

november 2018

23 november 2018
Banques françaises, les fossiles raflent la mise
In 2015 is in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken om de opwarming van de aarde tot maximaal 2°C te beperken, en om te proberen deze onder 1,5°C te houden. Ondanks de dringende noodzaak om op te treden, zijn de sindsdien genomen maatregelen niet toereikend om deze doelstellingen te halen. In het tempo van de huidige emissies, riskeren we in de komende decennia de 1,5°C te overschrijden. In 2016 en 2017 hebben de belangrijkste Franse banken (BNP Paribas, Crédit Agricole, Société General, BPCE, La Banque Postale en Crédit Mutuel-CIC) € 42,9 miljard besteed aan financiering van fossiele brandstoffen tegen slechts 11,8 miljard euro voor hernieuwbare energie.
22 november 2018
Fair Bank Guide Sweden - Lägg om växeln
Dit rapport geeft een overzicht van de investeringen en leningen van de zeven grootste banken in de energiesector in 2016 en 2017, de jaren na het Akkoord van Parijs. In het kader van het klimaatakkoord moeten de geldstromen veranderen om duurzaam te worden. Het doel was om te zien of het akkoord invloed heeft gehad op de leningen en investeringen van de banken in de energiesector. Daarom wordt er vergeleken met de cijfers van 2009-2014

juli 2017

25 juli 2017
Experiences of Sustainable Banking Initiatives from Bangladesh, Brazil & China
This paper explains what regulation for sustainability in banking does and presents some of the experiences that OJK can draw on in its work.
4 juli 2017
Fair Finance Guide Japan: GM companies
Fair Finance Guide Japan heeft een praktijkonderzoek gedaan met betrekking tot de financiering van GM bedrijven.

juni 2017

7 juni 2017
Tax avoidance by mining companies in developing countries
Dit onderzoeksproject heeft ten doel om inzicht te krijgen in mogelijke belastingontwijking door mijnbouwbedrijven in ontwikkelingslanden via Nederland. Ook heeft het ten doel (mogelijke) Nederlandse beleidsinitiatieven te analyseren om belastingontduiking door mijnbouwbedrijven in ontwikkelingslanden aan te pakken. Dit betreft een beleidsondersteunend en verkennend onderzoek in samenwerking met OKC.

oktober 2016

13 oktober 2016
The current state of affairs on financial and tax systems
Dit onderzoek helpt de Fair, Green and Global Alliance, een coalitie van zes Nederlandse NGO's, om de huidige status van het mondiale financiële systemen en belastingsystemen te definiëren. Samen met twee andere studies geeft dit de basis voor een 5-jarige samenwerking van de alliantie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, wat ner op gericht is om een bijdrage te leveren aan sociaal rechtvaardige, inclusieve, milieuvriendelijke samenlevingen.

juni 2014

18 juni 2014
RBS en de Nederlandse overheid
In opdracht van de Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF) heeft Profundo onderzocht welke diensten de huisbankier van de Tweede Kamer, Royal Bank of Scotland (RBS) levert aan de overheid en of er op die manier geld van de Nederlandse overheid geïnvesteerd wordt in bedrijven. Vervolgens is onderzocht of RBS maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft geïntegreerd in het investeringsbeleid. Profundo maakte een beoordeling van dit beleid volgens de methode van de Eerlijke Bankwijzer.

Partij voor de Dieren

Rapport: Nicolaas G. Pierson Foundation: RBS en de Nederlandse overheid

AgriHolland: PvdD ontevreden over score in Eerlijke Bankwijzer van huisbankier Tweede Kamer

AgriHolland: Tweede Kamer stopt met bankieren bij Royal Bank of Scotland

Brief van de Minister van Financiën over de aanbesteding voor de nieuwe huisbankier van het Rijk

Brief van Minister Dijsselbloem over duurzaamheidsbepalingen in de aanbesteding van het betalingsverkeer Rijk

De Telegraaf: Tweede Kamer wil een andere bankier

Duurzaam Ondernemen: Dijsselbloem gaat MVO-eisen opstellen voor aanbesteding nieuwe huisbankier Rijk

Duurzaam Ondernemen.nl: Actie tegen onduurzame huisbankier overheid

Duurzaam Ondernemen.nl: Motie PvdD aangenomen: Kamer kiest andere huisbankier

Het Financieele Dagblad: Tweede Kamer kiest andere huisbankier

Motie van de Partij voor de Dieren over ethische criteria bij de keuze van een huisbankier

Nederlands Dagblad: Kamer wil duurzame huisbank voor Rijk

Nederlands Dagblad: Tweede Kamer stopt met bankieren bij RBS

Nicolaas G. Pierson Foundation: Huisbankier overheid faalt op alle punten Eerlijke Bankwijzer

Nieuws.nl: Tweede Kamer stopt met bankieren bij RBS

NOS.nl: Tweede Kamer dumpt huisbankier

Nu.nl: ING nieuwe huisbankier van het Rijk

Nu.nl: Tweede Kamer wil een andere bankier

OneWorld: “Overheid gaat voor de laagste prijs, niet voor duurzaamheid”

Partij voor de Dieren: Motie PvdD aangenomen - Kamer kiest andere huisbankier

Reformatorisch Dagblad: Tweede Kamer wil een andere bankier

RTL Nieuws: Nederlandse Staat bankiert weer oranje

RTL Nieuws: SP: Staat moet van RBS als huisbankier af

RTL Nieuws: Tweede Kamer stapt over naar eerlijke bank

Vroege Vogels (VARA): Huisbankier overheid niet duurzaam

Vroege Vogels (VARA): Overheid kiest duurzamere huisbankier

februari 2013

7 februari 2013
The EU and tax havens
Onderzoek betreffende belastingparadijzen, met name over de praktijken die relevant zijn voor het EU budget, voor financiële belangen van de EU en voor het EU investeringsklimaat. De situatie in Nederland wordt als praktijkvoorbeeld gegeven.

Europees Parlement

januari 2013

22 januari 2013
Financial mechanisms to ensure responsible ship recycling
Nu het Europees Parlement worstelt met de vraag hoe een financieel mechanisme ervoor kan zorgen dat verantwoorde schiprecycling plaats vindt van schepen waarop de Europese Unie invloed heeft, laat deze studie zien dat een dergelijke maatregel niet alleen juridisch haalbaar, maar ook noodzakelijk is om verantwoorde recycling van schepen te waarborgen. Het rapport geeft drie alternatieve modellen: een fonds gefinancierd door de reders door middel van een heffing in alle Europese havens, een levensverzekering voor schepen, en een spaarrekening gekoppeld aan een overgangsfonds dat specifiek gericht is op de financiering van de recycling van oudere schepen.
16 januari 2013
Mapping of direct and indirect government support to the French tropical tuna fleet
Dit onderzoek geeft een analyse van de directe en indirecte subsidies van verschillende overheden (van de EU, en van nationale en regionale overheden), die verstrekt zijn aan de leden van Orthongel, een organisatie van producenten, hun dochterondernemingen en hun joint ventures.

Greenpeace International

november 2012

13 november 2012
Mapping of direct and indirect government support to the Spanish tropical tuna fleet
Dit onderzoek geeft een analyse van directe en indirecte overheidssteun aan verschillende Spaanse bedrijven die tonijn vissen of verwerken. Daarnaast laat het rapport de belastingstrategieën van deze bedrijven zien.

Greenpeace International

Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND